حالت
ï»?
اخبار

(آرشیو ماه مرداد 1393)

رفع کمبود سرانه‌های خدماتی در بافت‌های فرسودهٔ شهر
همکاری جهت رفع کمبود سرانه‌های خدماتی موجود در بافت‌های فرسودهٔ شهر تهران از جمله رئوس مباحث مطرح شده در جلسه مشترک میان سازمان نوسازی شهر تهران و معاونت خدمات شهری شهرداری تهران بود.
جستجو