حالت
ï»?
اخبار

(آرشیو ماه آذر 1393)

برگزاری جلسه‌های کمیتهٔ بررسی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران
کاهش میزان تخلفات و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان از‌جمله اهداف برگزاری مستمر جلسه‌های کمیتهٔ بررسی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران است.
جستجو