حالت
ï»?
راهنمای درخواست‌ها

راهنمای درخواست‌ها

*انواع پروانه:

تخریب و نوسازی، پروانهٔ ساختمان، اضافه اشکوب، تغییر نقشه، تغییرات، تبدیل، و ... .

*انواع گواهی:

پایان‌کارآپارتمان، پایان‌کار ساختمان، عدم خلاف.

*خدمات بیمه:

خدمات بیمهٔ شهر برای کارفرمایان.

 

*مدارک تشکیل پروندهٔ پروانهٔ ساختمان و تخریب و نوسازی

۱. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.     

۲. اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامیاست).                                                

3. اصل وتصویر انحصار و وراثت در صورت فوت مالک.                                           

۴. اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری.                                                   

۵.حضور همهٔ مالکان یا وکیل ایشان همراه با اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی مالکان. در صورت مراجعهٔ وکیل، اصل و تصویر وکالت‌نامهٔ محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارکشناسایی مالک الزامی است.                                                                                                   

۶. نقشهٔ 2000/1 که در آن ملک مشخص و توسط وکیل یامالک امضا شده باشد.                 

۷.در پرونده‌های تخریب و نوسازی اگر سند مالکیت مربوط به آپارتمان باشد، ارائۀ صورت‌مجلستفکیکی الزامی است.               

۸. استعلام 6 و 8 زمین‌هایشهری برای زمین‌های بایر زیر 1000 متر مربع.

۹. پاسخ استعلام مادۀ 12 برای زمین‌های بایر بالای1000 متر مربع.                               

۱۰. در صورت وکالتی‌بودن ملک تاریخ تنظیم وکالت نباید از 5 سال بیشتر باشد.

۱۱. استعلام فضای سبزو تهیۀ عکس از درختان برای زمین‌های بالای 500 متر مربع.       

*اگر وضعیت باغ در املاک بالای 500 متر مشخص نیست، خواهشمند است هنگامتشکیل پرونده برای گرفتن نوبت بازدید باغات و تهیۀ عکس اقدام فرمایید.                                                                                       

          

مدارک تشکیل پروندۀ تغییر نقشه و مهندسناظر                     

1. اصل و تصویر سندمالکیت شش‌دانگ کامل.                                                  

2. اصل و تصویر فیش آبو برق و تلفن (کدپستی الزامی است).                               

3. تصویر همۀ پروانه‌هایساختمان.                                                              

4. اصل و تصویر فیشعوارض نوسازی سال جاری.                                               

5.اصل و تصویر نقشۀ معماری تائید شدۀ شهرداری در صورت مغایرت نقشۀ وضع موجود (در قطعA3).         

6.حضور همۀ مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی ایشان. در صورت مراجعۀوکیل، به اصل و تصویر وکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناساییمالک نیاز است.                                                                                                                           

7. نقشۀ 2000/1 که ملک در آن مشخص و توسطوکیل یا مالک امضا شده باشد.                 

8.در صورت وجود آخرین گواهی عدم خلاف به دیگر مدارک ضمیمه شود.                                      

9.برای تعویض مهندس ناظر بعد از مرحلۀ گودبرداری گزارش مرحله‌ای عدم خلاف ساختمانالزامی است.                                                       

10. برای تعویض مهندس ناظر برگۀ 5 امضایی مهندسناظر قدیم و جدید و برگۀ نظارت جدید و تصویر پروانۀ اشتغال به کار الزامیاست.                                                                           

11. در صورت وکالتی‌بودن ملک تاریخ تنظیموکالت نباید از 5 سال بیشتر باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای پیش‌نویس تغییر نقشه ومهندس ناظر              

۱. داشتن رضایت‌نامهاز همۀ مهندسان (ناظر، معمار، محاسب، برق و مکانیک، و مجری).

۲. تکمیل فرم ناظر ومالک.

۳.چنانچه عملیات ساختمانی با توجه به گزارش مهندس ناظر شروع شده باشد، تأیید استحکاماز مهندس ناظر و محاسب الزامی است.  

۴. فایل اتوکد نقشه‌هایمحاسباتی، برق، و مکانیک.

۵. تصفیهٔ حسابنهایی دفتر 101.

*بند ۲ صرفاً برای درخواست تعویض مهندس ناظر لازم است.                         

   

                                                                                                                                                                                                                               

مدارکتشکیل پروندۀ پایان‌کار ساختمان

1. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.                                                  

2. اصل و تصویر فیش آبو برق و تلفن (کدپستی الزامی است).                             

3.تصویر همۀ پروانه‌های ساختمان.                                                            

4. اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری.                                              

5.اصل و تصویر نقشۀ معماری تایید شدۀ شهرداری در صورت مغایرت نقشۀ موجود (در قطع A3).     

6.حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همۀ مالکان.در صورت مراجعۀ وکیل به اصل و تصویر وکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی وکیل وتصویر مدارک شناسایی مالک نیاز است.

7.نقشۀ 2000/1 که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضا شده باشد.                  

8. در صورت وجود آخرین گواهی عدم خلاف بهدیگر مدارک ضمیمه شود.

9. در صورت وکالتی‌بودن ملک، تاریخ تنظیموکالت نباید از 5 سال بیشتر باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای پیش‌نویس پایان‌کارساختمان                                      .                                      

۱. گزارش مهندس ناظر و اعلام پایانعملیات ساختمانی الزامی است.                              

۲. تحویل تأییدیۀ آسانسور، برگۀ سبز ناظر، وتأیید بتن با هماهنگی کارشناسان دفتر.                  

۳. استعلام فضای سبز.

۴. استعلام‌های ادارۀدرآمد و نوسازی.                                                              

۵. تأییدۀ آسانسور (درصورت وجود).

۶. تأییدۀ آتش‌نشانی(6 طبقه به بالا).  

۷. تصفیهٔ حسابنهایی دفتر 101.                                                                       

          

مدارک تشکیل پروندۀ پایان‌کار آپارتمان                      

1.اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.                                                

2. تصویر صورت‌مجلستفکیکی.                                                                  

3. تصویر گواهی پایان‌کار کلیساختمان.                                                        

4. اصل و تصویر فیش عوارضنوسازی سال جاری.

5.اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامی است).                                                            

6. حضور حداقل یکی از مالکان همراهبا اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همۀ  مالکان. در صورت مراجعۀ وکیل به اصل و تصویروکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی مالک نیاز است.    

7. در صورت وکالتی‌بودن ملک،تاریخ تنظیم وکالت نباید از 5 سال بیشتر باشد.

          

مدارک تشکیل پروندۀ عدم خلاف

1. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.

2.اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامی است).

3.تصویر همۀ پروانه‌های ساختمان.

4.اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری.

5. اصل و تصویر نقشۀ معماری تأیید شدۀ شهرداری درصورت مغایرت نقشۀ وضع موجود (در قطع A3).

6.حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همۀ مالکان.در صورت مراجعۀ وکیل به اصل و تصویر وکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی وکیل وتصویر مدارک شناسایی مالک نیاز است.                             

7. نقشۀ 2000/1 که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یامالک امضا شده باشد.                            

8. در صورت وجود آخرینگواهی عدم خلاف و آخرین گزارش ناظر به دیگر مدارک ضمیمه شود.

 

مدارک مورد نیاز برای پیش‌نویس عدم خلاف

۱. گزارش مهندس ناظردر مرحلۀ درخواست.

۲. تسویۀ مالی از ادارۀ درآمد و نوسازی منطقه.

۳. تصفیهٔ حساب نهایی دفتر 101.

 

مدارک مورد نیاز برای پیش‌نویس پروانه

1. برگه‌های مهندسان ناظر، معمار، محاسب، برق و مکانیک، و مجری.

2. تکمیل فرم ناظر و مالک.

 3. در صورتی که ساختمان 6 سقف یابالاتر از آن دارد یا متراژ آن بالای 2000 متر است ارائۀ برگ تعهد مجری، دفترچه، ونامۀ خاک الزامی است.

4. فایل اتوکد نقشه‌هایمحاسباتی و برق و مکانیک.     

5. چک‌لیست زلزله، مبحث 19،سازه و نگهبان، و دفترچه محاسباتی.

6. نامۀ اوقاف و نامۀ عدمگسلش.

7. تصفیهٔ ‌حساب نهایی دفتر 0101.

 

گردش کار صدور انواع گواهی بدون خلاف

1. ثبت درخواست تشکیل پرونده و بازدید.

2. اعلام نظر طرح تفصیلی وبروکف.

3. تأیید رئیس طرح تفصیلی.

4. اخذ مدارک تکمیلی و تهیۀ پیش‌نویس.

5. تأیید مسئولان و صدورگواهی.

6. تحویل گواهی.

                  

گردشکار صدور پروانه

1. ثبت درخواست تشکیلپرونده و بازدید.

2. اعلام نظر طرح تفصیلی و بروکف.

3. تأئید رئیس طرحتفضیلی و رئیس صدور پروانه.

4.چاپ و تحویل دستور نقشه.

5. رسید و کنترل نقشۀ معماری.

6. اعلام عوارض و وصول آن.

7. اخذ مدارک تکمیلی و تهیۀ پیش‌نویس.

8. تأئیدات.

9. تحویل پروانه.

 

خدمات بیمۀ دفترالکترونیک 0101

در حال حاضر بیمه‌های مسئولیت مدنی در ابعادگسترده عرضه می‌گردد. غرامت جانی شامل فوت و نقص عضو، و هزینۀ پزشکی و خسارت مالیکه ناشی از مسئولیت بیمه‌گذارباشد توسط بیمه‌گر جبران می‌شود.