حالت
ï»?
راهنمای درخواست ها

۱. ثبت درخواست تشکیل پرونده و بازدید.

۲. اعلام نظر طرح تفصیلی و بروکف.

۳. تأئید رئیس طرح تفضیلی و رئیس صدور پروانه.

۴. چاپ و تحویل دستور نقشه.

۵. رسید و کنترل نقشۀ معماری.

۶. اعلام عوارض و وصول آن.

۷. اخذ مدارک تکمیلی و تهیۀ پیش‌نویس.

۸. تأئیدات.

۹. تحویل پروانه.

 


۱. ثبت درخواست تشکیل پرونده و بازدید.

۲. اعلام نظر طرح تفصیلی و بروکف.

۳. تأیید رئیس طرح تفصیلی.

۴. اخذ مدارک تکمیلی و تهیۀ پیش‌نویس.

۵. تأیید مسئولان و صدورگواهی.

۶. تحویل گواهی.

 


۱. برگه‌های مهندسان ناظر، معمار، محاسب، برق، مکانیک، و مجری.

۲. تکمیل فرم ناظر و مالک.

۳. در صورتی که ساختمان ۶ سقف و بالاتر از آن دارد یا متراژ آن بالای ۲۰۰۰متر است، ارائۀ برگ تعهد مجری و دفترچه و نامۀ خاک الزامی است.

۴. فایل اتوکد نقشه‌های محاسباتی و برق و مکانیک.     

۵. چک‌لیست زلزله، مبحث ۱۹،سازه و نگهبان، و دفترچهٔ محاسباتی.

۶. نامۀ اوقاف و نامۀ عدم گسلش.

۷. تصفیهٔ ‌حساب نهایی دفتر ۰۱۰۱.

 


۱. گزارش مهندس ناظر در مرحلۀ درخواست.

۲. تصفیهٔ مالی از ادارۀ درآمد و نوسازی منطقه.

۳. تصفیهٔ حساب نهایی دفتر ۱۰۱.

 


۱. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.  

۲. اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامی است).                             

۳. تصویر همۀ پروانه‌های ساختمان.                                                            

۴. اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سالجاری.                                              

۵. اصل و تصویر نقشۀ معماری تاییدشدۀ شهرداری در صورت مغایرت نقشۀ موجود (در قطع A3).     

۶. حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همۀ مالکان.

در صورت مراجعۀ وکیل، به اصل و تصویر وکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک نیاز است.

۷. نقشۀ 2000/1 که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضا شده باشد.                 

۸. در صورت وجود آخرین گواهی عدم خلاف، این گواهی به دیگر مدارک ضمیمه شود.

۹. در صورت وکالتی‌بودن ملک، تاریخ تنظیم وکالت نباید از 5سال بیشتر باشد.

 

 


۱. گزارش مهندس ناظر و اعلام پایان عملیات ساختمانی الزامی است.                              

۲. تحویل تأییدیۀ آسانسور، برگۀ سبز ناظر، و تأیید بتن با هماهنگی کارشناسان دفتر.                  

۳. استعلام فضای سبز.

۴. استعلام‌های ادارۀ درآمد و نوسازی.                                                              

۵. تأییدیۀ آسانسور (درصورت وجود).

۶. تأییدیۀ آتش‌نشانی (6 طبقه به بالا).  

۷. تصفیهٔ حساب نهایی دفتر 101.

۱. داشتن رضایت‌نامه از همۀ مهندسان (ناظر، معمار، محاسب، برق، مکانیک، و مجری).

۲. تکمیل فرم ناظر و مالک.

۳. چنانچه عملیات ساختمانی با توجه به گزارش مهندس ناظر شروع شده باشد،

تأیید استحکام از مهندس ناظر و محاسب الزامی است.  

۴. فایل اتوکد نقشه‌های محاسباتی، برق، و مکانیک.

۵. تصفیهٔ حساب نهایی دفتر ۱۰۱.

*بند ۲ صرفاً برای درخواست تعویض مهندس ناظر لازم است.

۱. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.                                                  

۲. اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامی است).                             

۳. تصویر همۀ پروانه‌های ساختمان.                                                            

۴. اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سالجاری.                                              

۵. اصل و تصویر نقشۀ معماری تاییدشدۀ شهرداری در صورت مغایرت نقشۀ موجود (در قطع A3).     

۶.حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همۀ مالکان.

در صورت مراجعۀ وکیل به اصل و تصویر وکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک نیاز است.

۷. نقشۀ 2000/1 که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضاشده باشد.                 

۸. در صورت وجود آخرین گواهی عدم خلاف به دیگر مدارک ضمیمه شود.

۹. در صورت وکالتی‌بودن ملک، تاریخ تنظیم وکالت نباید از 5 سال بیشتر باشد.

 

۱. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.                                                

۲. تصویر صورت‌مجلس تفکیکی.                                                                  

۳. تصویر گواهی پایان‌کار کلی ساختمان.                                                        

۴. اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری.

۵.اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامی است).                                                            

۶. حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همۀ مالکان.

در صورت مراجعۀ وکیل به اصل و تصویر وکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی مالک نیاز است.    

۷. در صورت وکالتی‌بودن ملک، تاریخ تنظیم وکالت نباید از 5 سال بیشتر باشد.

 

۱. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌‌دانگ کامل.

۲. اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامی است).

۳. تصویر همۀ پروانه‌های ساختمان.

۴. اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری.

۵. اصل و تصویر نقشۀ معماری تأییدشدۀ شهرداری در صورت مغایرت نقشۀ وضع موجود (در قطع A3).

۶. حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همۀ مالکان. در صورت مراجعۀ وکیل

به اصل و تصویر وکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک نیاز است.                             

۷. نقشۀ 2000/1 که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضا شده باشد.                            

۹. در صورت وجود آخرین گواهی عدم خلاف و آخرین گزارش ناظر به دیگر مدارک ضمیمه شود.

 

۱. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.                                                  

۲. اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامی است).                               

۳. تصویر همۀ پروانه‌های ساختمان.                                                              

۴. اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری.                                               

۵. اصل و تصویر نقشۀ معماری تائیدشدۀ شهرداری در صورت مغایرت نقشۀ وضع موجود (در قطعA3).         

۶. حضور همۀ مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی ایشان. در صورت مراجعۀ وکیل،

به اصل و تصویر وکالت‌نامۀ محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک نیاز است.                                                                                                                           

۷. نقشۀ 2000/1 که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضا شده باشد.                 

۸. در صورت وجود آخرین گواهی عدم خلاف به دیگر مدارک ضمیمه شود.                                      

۹. برای تعویض مهندس ناظر بعد از مرحلۀ گودبرداری گزارش مرحله‌ای عدم خلاف ساختمان الزامی است.                                                       

۱۰. برای تعویض مهندس ناظر برگۀ  ۵ امضایی مهندس ناظر قدیم و جدید و برگۀ نظارت جدید و تصویر پروانۀ اشتغال به کار الزامی است.                                                                           

۱۱. در صورت وکالتی‌بودن ملک تاریخ تنظیم وکالت نباید از ۵ سال بیشتر باشد.


۱. اصل و تصویر سند مالکیت شش‌دانگ کامل.     

۲. اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کدپستی الزامی است).                                                

۳. اصل و تصویر انحصار و وراثت در صورت فوت مالک.                                           

۴. اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری.                                                  

۵.حضور همهٔ مالکان یا وکیل ایشان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالکان.

در صورت مراجعهٔ وکیل، اصل و تصویر وکالت‌نامهٔ محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک الزامی است.                                                                                                   

۶. نقشهٔ 2000/1 که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضا شده باشد.                 

۷. در پرونده‌های تخریب و نوسازی اگر سند مالکیت مربوط به آپارتمان باشد، ارائۀ صورت‌مجلس تفکیکی الزامی است.               

۸. استعلام 6 و 8 زمین‌های شهری برای زمین‌های بایر زیر 1000 متر مربع.

۹. پاسخ استعلام مادۀ 12 برای زمین‌های بایر بالای 1000 متر مربع.                               

۱۰. درصورت وکالتی‌بودن ملک تاریخ تنظیم وکالت نباید از 5 سال بیشتر باشد.

۱۱. استعلام فضای سبز و تهیۀ عکس از درختان برای زمین‌های بالای 500 مترمربع.       

*اگر وضعیت باغ در املاک بالای 500 مترمشخص نیست، خواهشمند است هنگام تشکیل پرونده برای گرفتن نوبت بازدید باغات و تهیۀ عکس اقدام فرمایید.