خبر متنی
شماره: 104
1394/04/06 - 09:21
تصويب دستورالعمل فرآيند پايش طرح تفصيلي شهر تهران

جلسه کميسيون ماده پنج شهر تهران با حضور معاونان وزارتخانه‌ها و سازمانها‌ي عضو، مهندس پشمچي‌زاده معاون شهرسازي و معماري و مهندس اشراقي رئيس دبيرخانه کميسيون ماده پنج به رياست دکتر قاليباف شهردار تهران تشکيل شد


مهندس اشراقي در خصوص اين جلسه اظهار داشت:

پيشبرد فرآيند قانوني راهبري و پايش طرح تفصيلي و بازبيني آن ، مراجع تصميم سازي و تصميم گيري ،گردش کار و ضوابط ويژه پايش مبتني و براساس دستور العمل خاصي که تهيه شده بود به تصويب کميسيون ماده پنج رسيد.
براساس اين دستورالعمل شهرداري تهران مسئول پايش و بازبيني طرح تفصيلي شهر تهران ملزم به تشکيل ساختاري مناسب متشکل از کارگروه منطقه اي ، کميته فني کارشناسي و شوراي هماهنگي ،گرديده و موجبات پيشبرد هماهنگ و کارآمد اين فرآيند را فراهم مي سازد،کارگروه فني کميسيون ماده پنج مرجع بررسي و تصميم سازي موارد بازبيني طرح تفصيلي و کميسيون ماده پنج مرجع اصلي تصميم گيري و تصويب موارد مي باشد..کليه موارد بازبيني و اشکالات طرح تفصيلي به تفکيک مناطق مي بايست به صورت يکپارچه تهيه و ارائه گردد.
ايشان افزود : در ادامه جلسه به پرونده هاي ارسالي از سوي شهرداريهاي مناطق رسيدگي و به تصويب رسيد.

©2012 National Development Fund. All Rights Reserved