قوانین و مقررات

معرفی طرح تفصیلی شهر تهران

معرفی قوانین و مقرارت  طرح تفصیلی شهر تهران طبق آخرین اصلاحات سال 1398

این قوانین شامل :

 

بالا