مسئولین دفتر

معرفی مسئولین دفتر

مسئولین واحد های مختلف دفتر خدمات الکترونیک شهر 101 به صورت زیر معرفی میگردد.

 

                                                                       شماره تماس دفتر :021-22817070( 20خط)

بالا