عوارض خودرو

عوارض خودرو

صدور آرم طرح ترافیک سالیانه، تعویض آرم طرح ترافیک، درخواست عودت هزینه طرح ترافیک، اعتراض به جرایم رانندگی دوربین ها از جمله خدماتی است که در این واحد به شهروندان ارائه میگردد.

 


بالا