واحد تشکیل پرونده

معرفی واحد

واحد تشکیل

سرپرست: مهندس کیانی     (  داخلی 111)

کارشناس: مهندس رضازاده  (  داخلی 110)

 


در این واحد خدماتی همچون
                                •    تشکیل پرونده
                                •    ثبت گزارش ناظر
                                •    استعلام طرح تفضیلی
                                •    ارسال دفاعیه ها
                                •    ابطال پیش فروش
                                •    عدم قابلیت
                                •    تشکیل ناظر حقوقی و حقیقی
                                •    اصلاح اطلاعات حقیقی
                                •    درخواست انشعابات آب و فاضلاب
                                •    ارسال نامه های اتوماسیون مربوط به واحد مالی


ارایه داده می شود. کارشناسان این واحد بعد از تشکیل پرونده، گرفتن مدارک نسبت به درخواست مراجعه کننده و دادن وقت بازدید از ملک مورد نظر ،  بعد از بازدید اگر کسری موجود نباشد تایید خورده و به مرحله بعد ارجاع می گردد.

بالا