واحد بازدید

معرفی واحد

واحد بازدید

سرپرست­ : مهندس میرزائی   (  داخلی 113)

           کارشناسان: مهندس  جعفری   (  داخلی 124)

                                 مهندس رستمی   (  داخلی 114)

                                 مهندس سعیدی   (  داخلی 143)

                                 مهندس زارع پور (  داخلی 123)

                                مهندس مجیدی    (  داخلی 120)

                                مهندس  قادری   (  داخلی 145)

                                مهندس ناصر نگهداریان (  داخلی 113)

                               مهندس بهنام نگهداریان (  داخلی 113)

 

وظایف

سرپرست بازدید:   1- تعیین  وقت بازدید

                      2- نظارت بر عملکرد واحد بازدید

                      3- تایید 2 بازدید

 

جانشین مدیر بازدید : تفکیک، اصلاح، جانمایی

کارشناس بازدید : بازدید از ملک، تهیه کروکی و درج گزارش بازدید


کارشناس بازدید بعد از بازدید از ملک ، ابعاد ومساحت را با کشیدن کروکی ملک و وارد کردن اطلاعات  برطبق ضوابط شهرداری در سیستم ثبت میکند تا برطبق ان بررسی شود و در صورت نداشتن خلاف در نهایت تایید خورده و از کارتابل مامور بازدید خارج می شود و به کارتابل رئیس دفتر انتقال می یابد و در انتظار تایید مدیر دفتر میشود.
بعد از مرحله بازدید نقشه هوایی 1.2000  ملک توسط کارشناس گرفته می شود و به مامور بازدید مربوطه داده می شود تا ملک مورد نظر را جانمایی کند و در پرونده مورد نظر قرار بگیرد
سپس مدارک مورد نظر ملک اسکن شده و داخل سیستم شهر سازی ارشیو می گردد تا مدارک که توسط دفتر تایید شده برای همه رویت شود و بعد به رئیس بازدید تحویل داده می شود تا تایید خورده به منطقه ارسال گردد .

بالا