واحد مالی

معرفی واحد

مدیریت واحد مالی : مهندس آقاجانی

کارشناسان : مهندس پریوشی     (داخلی 214)

              مهندس ترکمان      ( داخلی 180)

بالا