بازدید

واحد بازدید

کارشناس بازدید بعد از بازدید از ملک ، ابعاد ومساحت را با کشیدن کروکی ملک و وارد کردن اطلاعات  برطبق ضوابط شهرداری در سیستم ثبت میکند تا برطبق ان بررسی شود و در صورت نداشتن خلاف در نهایت تایید خورده و از کارتابل مامور بازدید خارج می شود و به کارتابل رئیس دفتر انتقال می یابد و در انتظار تایید مدیر دفتر میشود.
بعد از مرحله بازدید نقشه هوایی 1.2000  ملک توسط کارشناس گرفته می شود و به مامور بازدید مربوطه داده می شود تا ملک مورد نظر را جانمایی کند و در پرونده مورد نظر قرار بگیرد
سپس مدارک مورد نظر ملک اسکن شده و داخل سیستم شهر سازی ارشیو می گردد تا مدارک که توسط دفتر تایید شده برای همه رویت شود و بعد به رئیس بازدید تحویل داده می شود تا تایید خورده به منطقه ارسال گردد .

 


بالا