واحد تشکیل پرونده

در این واحد خدماتی همچون
•    تشکیل پرونده
•    ثبت گزارش ناظر
•    استعلام طرح تفضیلی
•    ارسال دفاعیه ها
•    ابطال پیش فروش
•    عدم قابلیت
•    تشکیل ناظر حقوقی و حقیقی
•    اصلاح اطلاعات حقیقی
•    درخواست انشعابات آب و فاضلاب
•    ارسال نامه های اتوماسیون مربوط به واحد مالی

ارایه داده می شود. کارشناسان این واحد بعد از تشکیل پرونده، گرفتن مدارک نسبت به درخواست مراجعه کننده و دادن وقت بازدید از ملک مورد نظر ،  بعد از بازدید اگر کسری موجود نباشد تایید خورده و به مرحله بعد ارجاع می گردد.

 


بالا