تایید نقشه

تایید نقشه معماری

در این واحد پرونده ها بعد از صدور دستور نقشه و ارسال سیستمی توسط شرکت معمار به کارتابل تایید نقشه، مورد بررسی قرار میگردند.  سپس درصورت تایید  نقشه ها، پرونده ی مربوطه به  فضای سبز و آتش نشانی ارسال می شود.

 


بالا