بررسی خلاف

بررسی خلاف

بررسی خلاف نسبت به در خواست ها متفاوت می باشد ولی اگر در سیستم بازدید ملکی خلاف داشته باشد کارشناسان واحد بررسی خلاف بر طبق ضوابط و مقررات شهرداری به خلاف ملک مورد نظر رسیدگی می کنند. از دیگر اقدامات این واحد میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
•    بررسی نامه های ارسالی از ثبت در خصوص مغایرت پایان کار با نقشه¬های نظام مهندسی
•    بررسی تخلفات بر اساس گزارش بازدید
•    ثبت اعتراض به آرای ماده صد
•    ثبت شرکت آتش نشانی

 


بالا