قوانین و مقررات-طرح تفصیلی شهر تهران

blog-details
13 آبان 1399
طرح تفصیلی شهر تهران
طرح تفصیلی تهران، مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران است. این طرح که براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، آذرماه ١٣٨۶ ) تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریک از پهنه های شهر تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازی در محدوده شهر تهران است.

طرح تفصیلی چیست ؟

طرح تفصیلی طرحی است که بر اساس ضوابط کلی ومعیارهای طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها ، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور،  تراکم ساختمانی و میزان تراکم جمعیت در واحدهای شهری،  اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی ،  توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.

مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، همراه با کلیه نقشه های یکپارچه ١:٢٠٠٠ این طرح، سند اجرایی و ملاک عمل برای تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنین تکوین سازمان فضایی طرح جامع، به عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.
با اجرای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدایت و کنترل، تحولات کالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری میسر می گردد.

 

انواع طرح تفصیلی

  • طرح تفصیلی پایه ( مکمل طرح جامع شهر)
  • طرح تفصیلی موضعی جهت نوسازی و بهسازی بافت های موجود و توسعه های جدید شهر
  • طرح تفصیلی موضوعی برای موضوعات خاص (شبکه حمل و نقل ، تأسیسات و …). نقشه تهران

 

طرح جامع جدید شهر تهران در سه سطح

  • طرح جامع شهر تهران – که چشم‌انداز و الگوی کلی توسعه شهر را تعیین می‌کند
  • طرح تفصیلی شهر تهران – که ملاک عمل برای استفاده از اراضی و ساخت‌و‌ساز است
  • طرح‌های توسعه شهری تهران، شامل برنامه‌ها و طرح‌های موضعی و موضوعی – که پس از طرح‌های جامع و تفصیلی به‌عنوان اسناد پایه‌ای و مبنا برای ساماندهی توسعه و عمران شهری تهران و برنامه عملیاتی آن محسوب می‌شود – به تصویب رسیده است.

 

طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه ای مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنها است. شامل چهار مرحله است:

• مرحله بازشناسی

• مرحله تثبیت برنامه ها و طرح های اجرایی

• مرحله تشخیص و تعیین اولویت ها

• مرحله انجام و اجرای محتوای طرح و کاربرد اراضی

سابقه تهیه طرح های جامع و تفصیلی در ایران به حدود سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ برمی گردد. سازمان مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی وزارت مسکن و شهرسازی است. این طرح ها در ابتدا برای شهرهایی که طرح جامع آنها به تصویب رسیده بود انجام پذیرفت. پایه و اساس فکر تهیه طرح های تفصیلی در دهه ۵۰ از آن زمان آغاز شد که شهرداری ها در مواجهه با طرح های جامع، به لحاظ کلی بودن مطالعات، امکان پیاده نمودن و اجرای دقیق آن را فراهم نمی دیدند.

 

بالا